Propertyview
Energy en sustainability
Property Management Project Management Financial Management Investment Care & Consultancy Energy en Sustainability Servicedesk

Ondernemen & beheren vanuit de kern

Energiezuinigheid - ontwikkeling bij gebruikers

Huurders stellen steeds meer eisen aan de energiezuinigheid van het gebouw. Onderzoek wijst uit dat driekwart van de huurders over 5 jaar verwacht in een energiezuinig gebouw te zijn gehuisvest.

Als propertymanager kijken wij ook naar de lange termijn. Propertyview helpt eigenaren en gebruikers bij het verduurzamen en het toekomstbestendig maken en houden van uw gebouwen. In samenspraak bekijken wij welke gebouwen in aanmerking komen voor het verbeteren van de energieprestatie en duurzaamheid. Hierbij wordt vooral gekeken naar kleine, relatief eenvoudige verbeteringen en natuurlijke vervangingsmomenten zodat de investeringskosten zoveel mogelijk beperkt blijven. In een helder overzicht informeren wij u over mogelijke maatregelen, de (meer)investeringen en de besparingskosten waardoor een ieder een weloverwogen keuze kan maken in de te nemen vervolgstappen.

Energie monitoring en management

Energiemonitoring stelt gebruikers in staat om terugkoppeling te verkrijgen over hoe processen draaien in de huidige situatie, welke besparingsmaatregelen kunnen worden getroffen en wordt gebruikt om prognoses te maken van het energiegebruik in de komende periodes. De resultaten van deze maatregelen kunnen direct zichtbaar worden gemaakt met behulp van de energienota’s.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het energiemanagement van uw gebouwen. Niet alleen adviseren wij in de keuze van een geschikt meetbedrijf en energiemonitoringsysteem waarmee het energiegebruik met behulp van “slimme meters” wordt gemonitord, maar ook het inzetten van gespecialiseerde hard- en software om het gebruik van individuele installaties en/of afdelingen te monitoren behoort tot de mogelijkheden.

Met behulp van deze middelen kan het energiegebruik continu worden bewaakt en bent u er zeker van dat er geen verspilling van het energiegebruik plaatsvindt met als resultaat een tevreden huurder.

Milieueisen en wetten

Hoewel duurzaamheid (nog) niet wettelijk is verplicht, is aandacht voor duurzaamheid vanuit maatschappelijk oogpunt noodzakelijk. Gebruikers van het onroerend goed raken inmiddels meer en meer doordrongen van de noodzaak om de gebouwde omgeving te verduurzamen en stellen uit dien hoofde steeds meer eisen aan duurzame ontwikkelingen.

Gebouwen moeten niet alleen duurzaam worden gebouwd, maar ook duurzaam worden onderhouden en beheerd. Het welslagen van duurzaam beheer staat of valt met de medewerking van de eigenaren en de huurder(s), waarbij ook de rol van de vastgoedmanager niet moet worden onderschat. Door zijn regelmatige contacten met eigenaren en huurders verkeert de vastgoedmanager in de positie om de (kosten)voordelen van duurzaam vastgoed voor beide partijen inzichtelijk te maken.
PropertyView denkt actief mee op het gebied van verduurzaming, waarbij de uitdaging blijft bestaan om zowel eigenaren als huurders te overtuigen van de voordelen van duurzaam beheer.

In samenhang genomen maatregelen in het kader van duurzaamheid, op basis van een praktisch en haalbaar beleid, levert bedrijven enorme voordelen op in termen van winst, reputatie, efficiëntie en acceptatie. PropertyView helpt u dat beleid te formuleren. Vertrekkend vanuit uw strategische doelstellingen zijn wij in staat om duurzaamheid uitvoerbaar, haalbaar en vooral tastbaar te maken.

Wij maken voortdurend de afweging tussen de belangen van onze eigenaren en de huurders. De eigenaar investeert, terwijl de besparing vaak ligt bij de huurders. Wij adviseren onze opdrachtgevers hoe met dit “financieringsprobleem” kan/moet worden omgegaan.

EPA Label op uw gebouw

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning, kantoor of ander gebouw is. Eigenaren moeten een energielabel hebben bij verkoop, verhuur of oplevering van hun woning of gebouw.

Een energielabel is verplicht bij een utiliteitsgebouw met onder meer de volgende gebruiksfuncties (of combinatie daarvan):
– kantoor,
– gezondheidszorg (klinisch en niet klinisch),
– onderwijs,
– sport (verwarmd en matig verwarmd),
– winkelfunctie.
Uitgezonderd alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlak kleiner dan 50 m².

Sinds 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de verplichting om bij een transactiemoment een energielabel te hebben. Een transactiemoment is een oplevering, verkoop of verhuur van een utiliteitsgebouw. In de wet is alleen een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als u niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405.

Methoden meten energieprestatie

Duurzaamheid meten:
Er zijn verschillende methoden om te beoordelen hoe duurzaam vastgoed is. Het meest gangbaar zijn BREEAM, GreenCalc en GPR Gebouw. Een tekortkoming van deze methoden is dat niet voldoende wordt gekeken naar de beleggingsaspecten die bij de duurzaamheid van een gebouw van belang zijn.

BREEAM:
Benaming voor een methode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen en prestaties op het gebied van milieu, beter comfort of gezondheid te belonen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is in 1988 in Engeland ontwikkeld. Internationaal wordt de methode gezien als een van de beste programma’s om gebouwprestaties op het gebied van duurzaamheid aan te geven. Doordat BREEAM is gebaseerd op het behalen van een certificaat, is de methode evenwel tijdrovend en kostbaar.
BREEAM-certificaten worden in Nederland nog maar mondjesmaat afgegeven, terwijl in Engeland al 10.000 nieuwbouwprojecten zijn gelabeld met BREEAM. Het eerste Nederlandse keurmerk voor nieuwe gebouwen, BREEAM-NL Nieuwbouw, is in 2009 gelanceerd. Inmiddels kan naast nieuwbouw ook bestaand vastgoed op duurzaamheid worden beoordeeld. BREAAM-NL is eigendom van de Dutch Green Building Council.

GreenCalc:
Met GreenCalc wordt de belasting gemeten die een gebouw gedurende zijn totale bestaansperiode voor het milieu betekent. Naast energie, materiaalgebruik en waterverbruik wordt ook de mobiliteit die een gebouw met zich meebrengt meegenomen, zij het dat dit aspect een beetje op de achtergrond is geraakt. GreenCalc berekent de milieu-index gebouw (MIG). De index geeft in één getal de milieuprestatie voor het hele gebouw weer, uitgaande van standaard gebruik. Heeft een gebouw een index van minimaal 185, dan is het volgens GreenCalc duurzaam. De Rijksgebouwendienst is mede-ontwikkelaar geweest van GreenCalc, dat rond 1997 werd geïntroduceerd.

GPR:
GPR Gebouw geeft op een vijftal thema’s (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) een kwaliteitsscore in de vorm van een rapportcijfer. Hoe hoger de kwaliteit (of hoe lager de milieubelasting), hoe hoger de score. Heeft een gebouw een score van 7 of hoger, dan is het duurzaam.
GPR Gebouw staat voor (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn), stamt uit 1995 en is een programma dat W/E adviseurs heeft ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Tilburg. In Nederland is GPR Gebouw het meest gebruikte instrument om gebouwgebonden duurzaamheid in kaart te brengen

Bereidheid tot investeren

Uit diverse (recente) onderzoeken blijkt dat bedrijven (huurders) bereid zijn een extra premie voor duurzaamheid te betalen bovenop de standaardhuur. Op dit moment lijkt deze ontwikkeling zicht nog te beperken tot de kantorenmarkt. Uit deze onderzoeken blijkt dat duurzame kantoren meer huur opbrengen dan kantoren met niet-groene energielabels. Minder zuinige kantoren hebben gemiddeld een 6 procent lagere huurprijs dan zuinige kantoren.
Tot nu toe ligt het accent van verduurzaming vooral op het bouwen van nieuwe kantoren, daar worden op het terrein van duurzaamheid en innovatie pas echte stappen gemaakt.

Het aandeel van nieuwe kantoren ten opzichte van de reeds aanwezige voorraad is echter zo klein, dat veel meer effect is te bereiken met maatregelen bij bestaande gebouwen. En juist op dit terrein is PropertyView als vastgoedmanager actief.

Maar ook binnen het winkelsegment en de bedrijfsruimte/expeditiecentra zien wij deze ontwikkelingen terug. Bijvoorbeeld het gebruik van warmtepompen voor koeling en luchtgordijnen in winkels of de bouw van het meest duurzame distributiecentrum door Lidl in Waddinxveen

Niet alle maatregelen hoeven (financieel) ingrijpend te zijn


Niet alle milieuvriendelijke maatregelen behoeven (financieel) ingrijpend te zijn. Een aantal zaken die PropertyView voor u kan regelen (zie ook collectieve inkoop):
• het gescheiden inzamelen van afval gecombineerd met CO2 neutrale verwerking van dit afval,
• groene energiecontracten,
• bestaande verlichting vervangen door energiezuinige (Led) verlichting,
• zonnepanelen en zonneboilers,
• tijdschakelaars op boiler / CV.

Onze locaties

Locatie Rosmalen

Postadres
Postbus 4
5240 AA Rosmalen

Bezoekadres
Westeind 4
5245 NL Rosmalen

Telefoon: 073 523 12 82
E-mail: info@propertyview.nl
beheer@propertyview.nl

Locatie Haarlem

Postadres
Postbus 980
2003 RZ Haarlem

Bezoekadres
Hulswitweg 8
2031 BG Haarlem

Telefoon: 023 553 11 90

locaties

Onze focus op...

Project 1

Project 3

Content

Project 9

Project 13

Project 1

Project 6

Project 7

Project 2

Neem contact met ons op - 073 - 523 12 80 (Rosmalen) OF 023 553 11 90 (Haarlem)

Locatie Rosmalen
Westeind 4
5245 NL Rosmalen

Locatie Haarlem
Hulswitweg 8
2031 BG Haarlem
LinkedIN